Co je to larp?
theory.png

Pře nějakou dobou jsem provedla malý průzkum toho, jak současní hráči a organizátoři larpů definují tuto aktivitu. Sesbíralo se něco přes šedesát odpovědí různého rozsahu. Ve stručnosti zde představím, jak průzkum dopadl.
Larp je abstraktum. Nese s sebou problémy pojmů, které pod sebou shrnují velké množství různých jevů nesoucích rozličné znaky. Podobné problémy vyvstanou, když budeme zkoušet definovat například „sport“. Z tohoto pohledu je celkem příznivá definice „hry“ jako takové: Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života. (Johan Huizinga, Homo ludens, 1938, str. 37).

Česká hráčská základna, která se k otázce vyjadřovala, se diferencovala podle toho, z jakého pozadí vyrůstá a podle jakých vnějších vlivů se inspirovala. Dotaz byl formulován velmi otevřeně („Co je podle vás larp?“) s tím, že obsah otázky si každý musí promyslet ze své perspektivy. Otázka byla rozeslána elektronicky.

Obecně existuje celá řada druhů definic. Příkladem:
Definice konotativní: řekne, jaké vlastnosti daný pojem musí mít, aby byl „definovaným pojmem“ (vyjmenuje náležitosti larpu) – definice výčtem.
Denotativní definice postupuje tak, že vyjmenovává všechny členy v pojmu (udělá seznam larpů) – tímto směrem se nevydal nikdo z dotázaných a je celkem jasné, že v tomto případě nejde o vhodný postup.
Induktivní definice pak určí „základního člena“ pojmu (ideální typ) a řadí k němu prvky podle vztahu k tomuto ideálnímu typu. Opět je to definice, která se v případě larpu moc nehodí.
Atd.

Respondenti odpovídali „úplně“ nebo „částečně“ (jde o moje pracovní rozdělení podle toho, kolik shodných prvků v definici uvedli vzhledem k ostatním respondentům – čím více prvků, tím úplnější odpověď). Když dotyční vyjádřili dva prvky vedle sebe, jejich výpověď byla zařazena do dvou kategorií.

Definice podle Aristotela

(nejbližší nadřazený pojem čili rod a druhový rozdíl v rámci tohoto rodu)
Respondenti odkazují na nadřazený celek, kterým je hra, ať už jako všeobecná relaxace a zážitek, nebo jako paralela k stolním rolovým hrám; nebo divadlo/přejímání role. Společným rodem pro tyto dvě části pak může být například „druh společenského setkání s předem daným účelem“.
1a) Larp jako relaxace a zábava, jako hra. Má společenský rozměr, přináší odreagování, zážitek.
„Hraní si na něco nevšedního, neobvyklého, nereálného“. Únik z reality. „Hra na život, který chceme ale mít nemůžeme.“ „Uvnitř každého člověka je dítě, které si chce hrát.“ „Způsob zábavy, realizace a mezilidské interakce se zapojením fantazie a kreativity“.
Z 55 respondentů se takto vyjádřilo 15 většinově a 4 částečně. (asi 30%)
1b) Larp jako hra na hrdiny, stolní rolová hra převedená do reality, paralela k počítačovým adventurám. Vyjádřilo se tak 6 respondentů, jeden částečně. (asi 10%)
2a) Larp jako divadlo (explicitní paralela k němu): 4 úplně a dva částečně. (9%)
2b) Larp jako role. Hraní role, přijímání jiného charakteru, sledování cílů postavy a dramatické vyjádření příběhu. Hra na někoho jiného. Není dán scénář. 14 úplně a 5 částečně. (asi 30%)

S trochou představivosti zahlédnete trojúhelník drama – zábava/prožitek – hra. Vítězství (gamismus v tomto smyslu) zde nehraje roli, spíše se objevuje „strukturovanost“ a důraz na systémovost (což je vlastnost všech organizovaných společenských setkání).

B Definice výčtem

(vyjmenují se znaky pojmu)
8 respondentů, jeden částečně. (14%)
Nejstarší definice larpu, kterou mám z roku 2002, je tohoto typu.

C Definice konsenzem

Současný nejčastější způsob vypořádání se s problémem: většina se shodne na tom, že daná událost je larp. Jak tato většina dojde ke svému úsudku, není pro definici důležité, definice nevzniká.
Hádka jen pro teoretiky: běžná praktická populace toto vlastně neřeší, jen rozumí.
Konsenzuální definice obvykle mají široký záběr motivů v larpu a překrývají výše zmíněné důrazy.
4 respondenti. (7%)
Sem teoreticky spadají všichni, kteří na otázku odmítli odpovědět.

Najčastěji opakované pojmy v definici

hraní role, divadlo, zábava, hra, společenství.
Ty „větší“ (oficiálnější) definice je uvádějí bez výjimky: CoM, MoL, ASF, VUML, Slad.sk, Larpy.cz.
Wikipedie upřednostňuje definici skrze divadlo.
Larpedie se nevyjadřuje.

Závěrem jen podotknu, že jde o skutečně malou a neúplnou studii, která poukazuje na obecné chápání pojmu.


publikováno 26. 1. 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License