O larpech společně a sobě
jump.png

V polovině dubna se v blízkosti Chrudimi uskuteční čtvrté setkání organizátorů a hráčů larpu z celé republiky. Navíc přislíbili účast také někteří zahraniční hosté například ze Skandinávie či Polska, takže se můžeme dozvědět i to, jak se hry dělají jinde než v naší kotlině. Celá „konference“ nese název Odraz a zve k návštěvě a ke sdílení zkušeností napříč všemi druhy her v přírodě i ve městě, v uzavřených prostorách či na táborech, ať už se larpem zabýváte mnoho let nebo třeba chcete teprve začít a zajímá vás, jak se hry pečou jinde, jaké nápady nebo problémy zajímají i ostatní, co se bude zajímavého dít příští sezónu a mnoho dalšího.

Sdílet: Facebook

Komu je Odraz určený?

Ve stručnosti se dá říct, že pro všechny, ale možná by to nebyla pravda. Odraz se snaží zaujmout především ty tvůrce a hráče, kteří chtějí pro tento svůj koníček třebas i něco dobrého udělat, kterým nestačí několikrát za rok někam vyrazit a hru pochválit či na ni později žehrat bez hlubší touhy po zlepšení situace. Lidé hrající nebo organizující larpy si vedle jednoduché „konzumace“ her mohou klást nejrůznější otázky vztahující se například k mechanikám her, k jejich společenskému dosahu, k jejich výchovné nebo vzdělávací funkci. Přece jen zážitková pedagogika na dětském táboře a dřevěná bitva s několika přáteli na louce za domem mají rozdílné nároky jak na hráče, tak na přípravu, a liší se i očekávání a následné uspokojení. Při hledání odpovědí se zvídaví jedinci mohou obrátit na své kamarády nebo na některá internetová fóra, jenže v okolí nemusíte narazit na nikoho, kdo by o tom vůbec něco věděl. Mezi nejrůznějšími názory je pak také obtížné hledat ty přístupy, které opravdu fungují a které odpovídají té konkrétní situaci. Virtuální komunikace dovede být neobvykle zrádná a zavádějící. Navíc se v psaném textu mnohdy neumíme vyjádřit tak přesvědčivě a přesně jako při přímém rozhovoru, kdy získáváme okamžitou zpětnou vazbu. Výměna zkušeností skrze osobní komunikaci je k nezaplacení.
Proto se v českém prostředí usídlil Odraz, který má být setkáním lidí toužících po rozvoji jejich volnočasové aktivity. Mnozí ti, kteří na Odraz přijíždějí, mají leckdy ustálený styl nebo přístup ke tvorbě svých her, a zde se mohou setkávat s dalšími lidmi, jejichž způsob hry je jiný. Mohou diskutovat své problémy, se kterými si neví rady (protože málokdo zastává názor, že jeho styl je dokonalý), mohou se podělit o své zkušenosti s těmi, kteří nechtějí opakovat stále stejné chyby. Jednotlivá města či oblasti si svým způsobem uchovávají některé rysy nebo styly, které mohou být pro jiné tvůrčí skupiny objevné a inspirativní. Pro všechny strany to může být velmi obohacující a ve výsledku to zkvalitňuje jak organizační přístupy, tak i herní zážitky.

Co se na Odraze vlastně děje?

Jednoduše řečeno se na začátku setkání všichni účastníci sjedou ze všech koutů republiky a ubytují se. Vedle technických podrobností pobytu jsou pak pozváni na úvodní setkání, kde je Odraz zahájen. Během následujícího dne a půl se pak účastníci mohou rozhodovat v návštěvě vždy několika paralelně běžících přednáškových bloků, mezi kterými jsou přestávky. Jeden blok trvá zhruba hodinu a půl, ale sem tam se najde tvůrčí dílna s větší časovou dotací. Účastník si tak může vybrat to, co ho zajímá, a vynechat to, co ho neoslovuje. Volný čas je pak možné trávit společně s ostatními při diskuzích nebo společenských hrách či sportem. Celý program je uzpůsoben tak, aby si návštěvník mohl odvézt co nejvíce poznatků a aby se mohl do programu i aktivně zapojovat – ke každé přednášce je organicky připojena diskuze umožňující řešit palčivé otázky a konkrétní problémy související s daným tématem.

Jak to, že jsem o tom doposud neslyšel?

Letos má Odraz již čtvrté pokračování. Je možné, že doposud o něm mnoho a mnoho zájemců neslyšelo a je to pro ně novinkou. Stejně jako i většina larpů, je Odraz záležitostí dobrovolné a ochotné spolupráce různých lidí, kteří ve svém volném čase pomáhají s jeho organizací. Jeho rozpočet je jen nejnutnější a obvykle v něm nezbývají prostředky pro reklamní kampaně. Nicméně všichni doufají, že ani letos nebude o účastníky nouze a že přijedou nejen pravidelní návštěvníci, ale i mnoho nových tváří s novými myšlenkami.

Není to nějak moc oficiální? A co cena?

Pro některé lidi znamená reprezentativnost něco negativního – chtějí larp udržet na rovině undergroundu, kterému se věnují divní lidé používající komunitní vyjadřování a nízkorozpočtové řešení všeho, co s larpem souvisí. Na jednu stranu je tento názor svým způsobem oprávněný, protože se takovýmto hrám většinově věnují finančně nesoběstační studenti, kteří mnohdy musí obětovat pohodlí a přehnané nároky či očekávání, aby si mohli dovolit vůbec někam vyrazit. Nicméně je tu i druhá strana vystudovaných vydělávajících dospělých s bohatými zkušenostmi a mnohem většími možnostmi, jejichž obzory a ambice dávno takový model larpové komunity přerostly. Je to jako při jakémkoli jiném zájmu – lidé se mu věnují na různých úrovních různě seriózně.
Odraz přijal svoji – pohodlnější – podobu na základě dvou důležitých faktů: Za prvé chce oslovit nejen studenty, ale i dlouhohrající a mnoho let tvořící zájemce, kteří právě díky svým bohatým zkušenostem mohou výrazně přispět k předání svých postřehů mladším generacím. Není undergroundem ale důležitou platformou pro sdílení koníčku, který je brán vážně. V neposlední řadě pozvání přijali i Poláci, Slováci, Norové a další zahraniční hosté. A to nás také zavazuje.
Protože to s sebou ale opravdu nese určitý standard jako ubytování a jídlo, přednáškové sály a techniku, odráží se to na ceně. Proto chce Odraz nabídnout studentům takové podmínky, aby špatná finanční situace nebyla důvodem, kvůli kterému by někdo nemohl přijet. Navíc chce zvýhodnit přednášející a všechny, kdo se na přípravě Odrazu aktivně podílí. Nakonec Odraz stojí stejně jako dobrý larp.
Druhý a podle našeho soudu důležitější důvod toho, proč Odraz není pořádán například v tělocvičně se společnou kuchyňkou, je jeho vliv na veřejnost. Totiž ne že by se o něj zajímala média, i když také to je možné. Oficialita Odrazu je krůčkem k tomu, aby byl larp jako volnočasová aktivita brán vážně u lidí, kteří sedí na městských úřadech a poskytují peníze, či u majitelů pozemků, když jdeme žádat o povolení ke konání akce. Larp je aktivita, která není zatím veřejnosti široce známá, a podobné události jako Odraz snižují podezřívavost a usnadňují komunikaci s přáteli, rodiči, učiteli nebo zaměstnavateli. Odraz má tedy reprezentativní funkci.

Když se chci na Odraz podívat, co bych měl udělat?

Tato „konference“ má vlastní webové rozhraní na adrese www.odraz.org. Na něm se postupně objevují podrobnosti o letošním ročníku, odkazy na roky předešlé a také tam bude k dispozici přihláška. Stačí ji vyplnit a po odeslání vyčkat dalších instrukcí ohledně plateb a příjezdu. Je to jednoduché.
Navíc nejste nijak omezeni v tom, zdali pouze hrajete larpy nebo i organizujete. Předávání zkušeností se děje všemi směry a může přinést zajímavá odhalení nebo náměty pro vlastní budoucí tvorbu nebo jen pro zkvalitnění hry z vlastní strany.

Můžu přijet s přáteli, i když nic neorganizujeme?

Odraz je určen jak organizátorům, tak hráčům. Není vzácné, že hráči bez organizátorské zkušenosti mohou mít celou řadu dobrých připomínek ke tvorbě hry. Jejich perspektiva je veskrze praktická a dává tvůrcům her důležitou zpětnou vazbu. Kromě toho se hráč může na druhou stranu dozvědět, s jakými problémy se organizace musí potýkat, i když to na výsledné hře není vidět. Dozví se tak důležité poznatky, které do budoucna usnadní přípravu vlastních projektů, pokud na ně dojde.
V neposlední řadě mají přátelé a hráči to štěstí, že se dozví o hrách, které je zajímají a na které by chtěli jet, mnohem více podrobností. Také se setkají s organizátory her, o jejichž existenci neměli tušení, a které se jim mohou zalíbit. Ve výsledku se tedy může stát, že jejich příští larpová sezona bude mnohem zajímavější a bohatší – a to je velké plus pro všechny.

Myslím si, že mám co říci ostatním. Rád bych přijal pozvání do programu.

Odraz rád přijímá nové nápady a nabídky na spolupráci v podobě organizování přednášky, tvůrčí dílny nebo dalších forem sdílení se. Jeho spojující myšlenkou je, aby byl program co nejlépe vztažen k praktickým problémům současného českého larpu, aby poznatky na setkání získané mohly plynule přejít do života larpové komunity. Navíc lidé odpovědní za programovou sekci mají mimo jiné za úkol pomáhat těm, kteří takto projeví zájem, a spoluprací dovést přednášené příspěvky do takové podoby, aby se za ně nikdo nemusel cítit hloupě. Nikdo neví všechno a přednáška má být základem pro další sdílení zkušeností.

Chtěl bych s konáním Odrazu pomoci, ale nemám zájem o to vést přednášku nebo některou dílnu.

Organizátoři se nebrání přijímat pomoc od lidí, kteří ji nabídnou. Kolem pořádání konference je celá řada povinností a odpovědností, které by někdo měl zastávat, že přiložená ruka k dílu se rozhodně neztratí. Lidé, kteří by se chtěli do projektu aktivně zapojit, také pro sebe získají určitá zvýhodnění, co se vstupného týká.

Budu se moct dozvědět, co bylo na přednáškách, které jsem nestihl?

Odraz vydává sborník textů přednášek, které v jeho rámci zazněly. Letošní snahou je, aby se psaný text co nejméně lišil od samotného průběhu přednášky. Sborník bude vydán po konferenci a bude k dispozici jak v tištěné tak elektronické podobě. Pro případné badatele a zájemce o vědeckou práci je přínosem, že sborník ponese své ISBN a tedy bude možné ho využít pro citování v nejrůznějších příležitostech.
Nicméně se ve sborníku neobjeví diskuze a otázky, které zazní mimo rámec připravované osnovy. Pro ty, kteří budou chtít znát i tuto stránku konference, bude pořizován zvukový záznam.

Názory pro názornost

Na závěr připojím několik názorů, se kterými se v larpové komunitě na téma Odrazu setkáváme. Je užitečné o nich vědět, ať už některý zastáváte nebo ne, protože tyto názory kladou důležité otázky, na které je třeba svědomitě odpovídat.

Názor 1: Sdílení se s ostatními nepovažuji za plodné. Stejně si každý pak bude ten larp dělat po svém a výměna názorů leda skončí hádkou.

Odpověď Odrazu

Aniž bychom chtěli zabřednout do psychologie, ponechme tento názor platný jen pro určitou část populace. Určitě ve svém okolí známe mnoho lidí, kteří mají jasno ve svých názorech na nejrůznější věci. Ani larp není obor, ve kterém by se nedaly konstruovat univerzální pravdy. A setkají-li se lidé, kteří zastávají své univerzální pravdy, nebývá vzácné, že se jejich pravdy trochu liší. Takové setkání je pak nakonec spíše argumentačním střetnutím. Na konci takové výměny názorů jsou pak lidé, kteří si zachovali svůj pohled na svět, ale navíc jsou rozzlobeni, že nebyli pochopeni. A budou svoji příští hru dělat zase stejně bez ohledu na návrhy protistran.
Pro takové lidi Odraz není a není důvod je o čemkoli přesvědčovat. Naštěstí pro nás je mnoho lidí, kteří smýšlejí jinak a vnímají Odraz jako pozitivní hodnotu.

Názor 2: Larpy dělám dobře, i když by asi šly i dělat lépe. Ale mně i mým hráčům to vyhovuje. Nebudu se nikam trmácet, když to pak stejně nevyužiji.

Odpověď Odrazu

To je samozřejmě pravda. Z osobní zkušenosti jistě známe mnoho organizátorů, kteří si se svým přístupem k larpu naprosto vystačí. Pak také známe mnoho hráčů, kteří netouží po nějakém dalším osobním rozvoji v tomto směru. Také pro ně Odraz není určen a není to proto, že by jejich přístupy byly špatné. Je to legitimní přístup k jejich koníčku a rozhodně nechceme nikoho do ničeho tlačit.
Maličkou otázkou zde přesto zůstává fakt, že tvůrci her jsou vždy studnicí dobrých nápadů a zkušeností. Ačkoli tedy nemají vždy zájem o přijímání nových impulzů, jsou zdrojem inspirace pro ostatní. Je tedy čistě na nich, pokud si toho jsou vědomi a ochotni svoje zkušenosti předávat dál, zdali a za jakých podmínek by se o svoje vědomosti podělili. Potom je také těžko soudit, nakolik jsou (často neúmyslně) uzavřené hry ochotné a schopné přijímat nové hráče. Odpovězte si sami, kolik her se potýká s nedostatkem zájemců ne proto, že by byly špatné, ale proto, že nechtějí či neumějí zaujmout.

Názor 3: Nechci jet na Odraz, protože jsem schopen si výměnu zkušeností zařídit po svém.

Odpověď Odrazu

Máme si to vyložit tak, že myšlenka společného setkání organizátorů a hráčů larpů je obecně špatná? A pokud ne, čím je tento pohled na věc racionálně podložen? Tento (skutečně existující) názor svým způsobem ukazuje na strach organizátorů z nových myšlenek. Třebas někde jinde už problém, který my jsme vyřešili takto, oni vyřešili lépe. Třeba námi hýčkaný užitečný vynález v pravidlech existuje i jinde nezávisle na nás. Třeba se ukáže, že jsme si tu naši skvělou hru zase až tak nepromysleli a spolehli se na štěstí. Nebo se budeme muset sdílet s ostatními o takových detailech hry, které považujeme za svoje vlastnictví a nesneseme jeho znárodnění… Pokud je to ve skutečnosti tak, jak píšeme, chceme všechny povzbudit. Nikdo nikoho nenutí, aby odhaloval své skryté know-how (které je opravdu patentovatelné a počítá se k intelektuálnímu vlastnictví). Nikdo také nikoho nenutí, aby rozkrýval dopodrobna svoje hry, prohry a výhry, pokud sám nechce.

Odraz nabízí prostor. Jistou jeho část strukturuje do přednášek a diskuzí, ale to ostatní je čistě na vás. Pokud chcete, naleznete nové postupy, zajímavé mechaniky, lákavé hry, dobré přátele, příjemně strávený čas a doufejme že i napínavější budoucnost vlastního larpového života.
Přijeďte a buďte s námi.


Publikováno 18. 1. 2011

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License